โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 27 ตุลาคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Pin It on Pinterest

Share This