โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นิสิตจาก Guangxi University of Foreign Languages เรียนต่อวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว ระยะเวลา 1 ปี

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Pin It on Pinterest

Share This