โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ดาวน์โหลด

ภาพถ่าย/Art Work/Logo

โปรแกรม

คู่มือ

PowerPoint/กระดาษ/
ป้ายสามเหลี่ยม

MSU Art Work

Logo

PNG

PSD

HUSOC ART LOGO

PNG

PSD

HUG HUSOC

PNG

PSD

HUSOC ART

PNG

PSD

INTANIN ART

PNG

PSD

พระธาตุนาดูน ตึกคณะ ART

PNG

PSD

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

ตึกคณะ

JPG

Kaspersky 10 MSU

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์ สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Endnote for Windows X4

โปรแกรมทำเอกสารอ้างอิงอัตโนมัติ ลิขสิทธิ์
จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Software Microsoft (P)

ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับ “บุคลากร”
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Software Microsoft (S)

ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับ “นิสิต”
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ACD See Pro V.3.0

โปรแกรมจัดการ รูปภาพ ปรับขนาด
เพิ่มลดแสง จัดกลุ่มภาพ

Adobe Reader 8-10

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf
(อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถปรับแก้เอกสารได้)

Adobe Acobat X Pro V.10

โปรแกรมสร้าง ลบ ปรับเปลี่ยนแก้ไข
จัดการเอกสาร pdf

Font TH Salabun 13 Font

Font ไทยสำหรับเอกสาร
หนังสือราชการไทย ทั้งหมด 13 font

การติดตั้ง Oracle

คู่มือการติดตั้ง oracle
สำหรับ win8/64 bit

การติดตั้ง Access

คู่มือการติดตั้ง access
สำหรับ win8/64 bit

โปรแกรมลิขสิทธิ์

คู่มือการใช้งานระบบบริหาร
จัดการโปรแกรมลิขสิทธิ์ มมส

การใช้งาน Office 365

คู่มือการใช้งาน Office365
สำหรับบุคลากรและนิสิต มมส

อัพเดท Key Kaspersky

คู่มือการอัพเดท License key
Kaspersky Antivirus MSU

คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนิสิต

คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

PowerPoint HUSOC

ดาวน์โหลด | 4 : 3

ดาวน์โหลด | 16 : 9

กระดาษลายคณะ

ดาวน์โหลด

ป้ายสามเหลี่ยม MS-Publisher

ดาวน์โหลด

MSU ClipArt

ดาวน์โหลด

MSU Envalope

ดาวน์โหลด

MSU Header/Footer

ดาวน์โหลด

MSU Logo

ดาวน์โหลด

MSU Pattern

ดาวน์โหลด

MSU Powerpoint

ดาวน์โหลด

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005632
Views This Year : 16740

Pin It on Pinterest