โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มศิษย์เก่า

แบบฟอร์มรายการพัฒนาตนเอง

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มงานยานยนต์ /
อาคารสถานที่

แบบฟอร์มงานแผน

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มงานเทคโนโลยีศึกษา

แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์

แบบฟอร์มกิจการต่างประเทศ

แบบฟอร์ม กยศ. – กรอ. /งานทุน

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ชื่อแบบฟอร์ม
1กลุ่มการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Tthesis)
2แบบฟอร์ม-สอบวัดคุณสมบัติ-QE
3แบบขออนุมุติสอบวิทยานิพนธ์-ฉบับภาษาอังกฤษ
4แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ฉบับภาษาอังกฤษ
5แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา-ฉบับภาษาอังกฤษ
6ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์_12-ม.ค.-64-1
7ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์-T1-T2
8จริยธรรมในวิจัยแบบเร่งรัด-แบบ-ECMSU01-02.1-แบบเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งรัด
9จริยธรรมในวิจัยแบบยกเว้น-แบบ-ECMSU01-01.02-แบบเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น
10จริยธรรมในวิจัยแบบเร่งรัด-แบบ-ECMSU01-02.1-English-version-Expedited-review
11จริยธรรมในวิจัยแบบเร่งรัด-แบบchecklist-ethic-Expedited-review-1-EG
12จริยธรรมในวิจัยแบบยกเว้น-แบบ-checklist-ethic-Exemption-review
13จริยธรรมในวิจัยแบบยกเว้น-แบบ-ECMSU01-01.01-สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อสำหรับขอแบบยกเว้น
14แบบขออนุมุติสอบวิทยานิพนธ์
15แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
16แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
17ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (TS1)
18แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19ตัวอย่างเค้าโครงย่อ แนบเสนอ TS1 ขออนุมัติชื่อเรื่องและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพจน์

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028757
Views This Year : 90101

Pin It on Pinterest