โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

งานหลักสูตร

หน้าหลัก

งาน EdPEX

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร

งาน ก.พ.ร.

การจัดการความรู้ (KM)

งานหลักสูตร

ระบบสารสนเทศ

งานพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ประกาศ กมอ. ประกาศ กมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและแก้ไข
รายละเอียดในหลักสูตร

รูปแบบ มคอ.2
(หลักสูตรปรับปรุง/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

Pin It on Pinterest