โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล งานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับนิสิตใหม่ทุกคน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This