โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ร่วมกับหน่วยงานทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม และนิสิตสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทั้งสองฝ่ายสูงสุดต่อไป 

โดยมีนายสยาม  นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการภาคสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก พอช. และ ขบวนองค์กรชุมชน ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีขอบเขตความร่วมมือเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2566 ถึง เดือนพฤษภาคม 2571  

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ

Pin It on Pinterest

Share This