โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx พร้อมคณะกรรมการ 3 ท่าน 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ 3) อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom และ Onsite ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ

ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ EdPEx เป็นปีแรก

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

ข่าว : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This