โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายและระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการทั้งหมด 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โดยวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN QA “ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. พัชรินทร์ บูรณะกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN QA เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน จนนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This