โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

Pin It on Pinterest

Share This