โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาใน โครงการเสวนาวิชาการ“มนุษย์ ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บรรยายพิเศษหัวข้อ “เมื่อคิดให้ดีโลกนี้สีเขียว : การหันกลับสู่นิเวศวิจารณ์ (ecological turn) ในศตวรรษที่ 21”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODvYZFSAZly_NiQvxCQT4dKKu7iDCpSng4a3nUJJzvmv90g/viewform

กำหนดการจัดงาน : https://drive.google.com/file/d/1hazYcOyoyney_sTRXFCXFaD1r3kZieh4/view?usp=sharing

Pin It on Pinterest

Share This