โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันศุกร์ที่  9 มิถุนายน 2566  เวลา  09.00 น. – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมอินทนิล  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนรายงานการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx  หมวดที่ 1 – หมวดที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวด้วย 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส. 

Pin It on Pinterest

Share This