กรอกข้อมูลลงทะเบียน

*
*
*
*
*
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 5 กันยายน 2560
สมัครเข้าร่วมอบรม โดยการชำระเงิน 2,500 บาท (.....สองพันห้าร้อยบาทถ้วน....)
โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี นางสาวดุจฉัตร จิตบรรจง เลขที่บัญชี 517-203-9637
และได้แนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครนี้ ส่งมาที่ E-mail:dutchat.jitbanjong @gmail.com หรือ ส่งมาที่โทรสาร หมายเลข 043-754361 (ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560)