004

post by : admin

Date: 24 ม.ค. 2557, 18:16

ประชุมระดมความคิดเห็นในการปฏบัติงานของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการปฏบัติงานของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน

อ่าน 8

รูปภาพกิจกรรมข่าว