บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ


ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1-ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2-การตีพิมพ์วารสารที่ใช้เสนอขอผลงานวิชาการ
3-การให้ทุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2551
4-วิธีการแต่งตั้งตำแหน่ง ผศ.และ รศ.วิธีพิเศษ
5-วิธีการแต่งตั้งตำแหน่ง ศ.วิธีพิเศษ
6-ข้อเสนอแนะ
7-ปัจจัยที่ทำให้ประสพความสำเร็จในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
8-เอกสารประกอบการสอน
9-เอกสารคำสอน
10-ตำรา
11-หนังสือ
12-บทความทางวิชาการ
13-งานวิจัย
14-ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
15-การคำนวณวันยื่นขอกำหนดตำแหน่ง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    - กพอ.03-แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    - กพอ.04-แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
    - บันทึกขอกำหนดตำแหน่ง
    - แบบประเมินผลการสอน
    - แบบประเมินสื่อการสอน
    - แบบประเมินเอกสารการสอน
    - แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน
    - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
    - หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล