(แก้ไข) รอบที่ 2/2563 : วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2563


# รายการ ดาวน์โหลด
1 (New) แบบข้อตกลง ป.01 รองคณบดี-หัวหน้าภาควิชา (ปรับแก้ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4-2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563)
2 (New) แบบข้อตกลง ป.01 สายวิชาการ (ปรับแก้ตามมติที่ประชุมกรรมการคณะครั้งที่4-2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563)
3 (New) แบบข้อตกลง ป.03 สายวิชาการ (ปรับแก้ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4-2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563)
4 (New) แบบข้อตกลง-ป.03-มมส. รองคณบดี-หัวหน้าภาควิชา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4-2563 (แก้ไข วันที่ 27 ส.ค. 2563)
5 (New) เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา

(แก้ไข) .. กุมภาพันธ์ 2563


# รายการ ดาวน์โหลด
1 คู่มือเกณฑ์กลางข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน 1-2563
2 TOR-HS-01 การบูรณาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3 TOS-HS-02 การบูรณาการบริการวิชาการ
4 TOS-HS-03 การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะ
5 TOR-HS-04 แผนพัฒนาตนเอง-ประชุม-สัมมนา-ศึกษาต่อ และยื่นขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
6 TOS-HS-05 รายงานการเข้ารับการประชุม-ฝึกอบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มกราคม 2563


# รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานมาตรฐานภาระงาน หมายเลข 1-3 เริ่ม 1-2562
2 ประกาศ-มาตรฐานภาระงานคณะมนุษย์ฯ เริ่มใช้ 1-2562
3 แบบฟอร์มมาตรฐานภาระงาน 4
4 ประกาศ-มาตรฐานภาระงานคณะมนุษย์ฯ เริ่มใช้ 2561 เป็นต้นไป
5 แบบ_ป-04
6 (แก้ไข ก.พ. 63) แบบข้อตกลงสายวิชาการ-ป.01-02-มมส. ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะมนุษย์ฯ (21 สค 2562)
7 แบบข้อตกลง-ป.01-02-มมส. รองคณบดี ประชุม 18 ธ.ค. 2562
8 แบบข้อตกลง-ป.01-02-มมส. หัวหน้าภาควิชา
9 แบบข้อตกลงสายวิชาการ-ป.03-มมส. ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะมนุษย์ฯ (21 สค 2562)
10 แบบข้อตกลง-ป.03-มมส. รองคณบดี ประชุม 18 ธ.ค. 2562
11 แบบข้อตกลง-ป.03-มมส. หัวหน้าภาควิชา ประชุม 18 ธ.ค. 2562

เก่า .. กรกฎาคม 2557


# รายการ ดาวน์โหลด
Ex ตัวอย่างการคำนวณมาตรฐานภาระงาน
1 ข้อบังคับว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2 ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4 คู่มือ TOR [EDIT 1] 31 กค 57 ผ่าน อ.นิตยาตรวจแล้ว
5 แบบข้อตกลง ป.01-02 มมส ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะมนุษย์ฯ (21 ส.ค. 2562)
6 แบบข้อตกลง ป.03 มมส ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะมนุษย์ฯ (21 ส.ค. 2562)
7 แบบ ป.01-02 รองคณบดี
8 แบบ ป.01-02 สายวิชาการ
9 แบบ ป.01-02 หัวหน้าภาควิชา
10 แบบ ป.03 รองคณบดี (31 ก.ค. 57)
11 แบบ ป.03 รองคณบดี (31 ก.ค. 57)
12 แบบ ป.03 สายวิชาการ (31 ก.ค. 57)
14 แบบ ป.03 หัวหน้าภาควิชา (31 ก.ค. 57)
15 รหัสเอกสาร
16 แบบ_ป04
17 แบบรายงานมาตรฐานภาระงาน
18 TOR-HS-01 รายงานผลการจัดโครงการ
19 TOR-HS-02 บันทึกส่งเอกสารเผยแพร่
20 TOR-HS-03 [EDIT 1] รายงานการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
21 TOR-HS-04[EDIT 1] รายงานการบุรณาการโครงการบริการวิชาการ
22 TOR-HS-05[ EDIT 1] รายงานการบูรณาการโครงการทำนุฯ
23 TOR-HS-06[EDIT 1] รับรองการใช้ประโยชน์
24 TOR-HS-07(รายงานการพัฒนาตนเอง)

HUSOC

H U S O C 2020

MSU

MAHASARAKHAM UNIVERSITY THAILAND >