# รายการ ดาวน์โหลด
0 ตัวอย่างการคำนวณมาตรฐานภาระงาน
1 ข้อบังคับว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2 ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4 คู่มือ TOR [EDIT 1] 31 กค 57 ผ่าน อ.นิตยาตรวจแล้ว
5 แบบ ป.01-02 รองคณบดี
6 แบบ ป.01-02 สายวิชาการ
7 แบบ ป.01-02 หัวหน้าภาควิชา
8 แบบ ป.03 รองคณบดี (31 ก.ค. 57)
9 แบบ ป.03 รองคณบดี (31 ก.ค. 57)
10 แบบ ป.03 สายวิชาการ (31 ก.ค. 57)
11 แบบ ป.03 หัวหน้าภาควิชา (31 ก.ค. 57)
12 รหัสเอกสาร
13 แบบ_ป04
14 แบบรายงานมาตรฐานภาระงาน
15 TOR-HS-01 รายงานผลการจัดโครงการ
16 TOR-HS-02 บันทึกส่งเอกสารเผยแพร่
17 TOR-HS-03 [EDIT 1] รายงานการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
18 TOR-HS-04[EDIT 1] รายงานการบุรณาการโครงการบริการวิชาการ
19 TOR-HS-05[ EDIT 1] รายงานการบูรณาการโครงการทำนุฯ
20 TOR-HS-06[EDIT 1] รับรองการใช้ประโยชน์
21 TOR-HS-07(รายงานการพัฒนาตนเอง)

HUSOC

H U S O C 2014

MSU

MAHASARAKHAM UNIVERSITY THAILAND >