เหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ในวันมาฆบูชา

เหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ในวันมาฆบูชา

"วันมาฆบูชา" ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดทำบุญ ทำจิตใจให้สงบ สร้างสติให้แก่ตนเอง โดย วันมาฆบูชา นี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา

 

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันมาฆบูชา มีการแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์และมีพระอรหันต์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

 

อันที่จริงแล้ว การมาประชุมกันของพระอรหันต์สาวกจำนวน 1,250 รูป นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากความกตัญญูอันบริสุทธิ์ของเหล่าสาวกที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคยได้ทำการเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ จึงเดินทางกลับมาที่ วัดเวฬุวนาราม มหาสังฆิกาวาส (วัดสวนไผ่) อย่างพร้อมเพียงกันโดยที่มิได้นัดหมายกันมาก่อน

 

แล้วทำไมจึงต้องเป็น 1,250 รูป กล่าวง่ายๆ คือ พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมานั้นมีไกด์กิตติมศักดิ์นำมา นั้นคือ 3 ฤๅษีพี่น้อง ที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาจนบรรลุพระอรหันต์ ได้แก่อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปปะ นำพระภิษุสงฆ์มารวม 1,000 รูป ส่วนอีก 250 รูปนั้น เป็นสงฆ์บริวารของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ

 

พระพุทธองค์จึงทรงเห็นชอบว่าเป็นโอกาสที่ดี จึงเรียกประชุมพระสงฆ์ทำวัดเย็น แล้วจึงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ โดยมีใจความสำคัญคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเอง

 

โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

  • พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
  • พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
  • พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
  • และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์

 

ขอบคุณข้อมูล : Sanook.com

Top