31 ตุลาคม : วันฮาโลวีนกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่คุณอาจไม่รู้

31 ตุลาคม : วันฮาโลวีนกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่คุณอาจไม่รู้

วนเวียนมาถึงกันอีกปีกับเทศกาลฮาโลวีน หรือชนบางกลุ่มเรียกเทศกาลนี้ว่า เทศกาลแห่งความตาย (Festival of the dead) ชาวเคลต์โบราณเชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันที่โลกคนเป็นกับโลกของคนตายจะเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งเทศกาลนี้จะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน นั่นคือ วันแห่งการปฏิรูปศาสนาคริสต์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันฟื้นฟู นำโดย มาร์ติน ลูเธอร์ ที่ได้รับการขนานนามว่า บิดาแห่งการปฏิรูปศาสนา


31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงการปฏิรูปศาสนา คณะลูเทอแรน เป็นคณะแรกของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ถือกำเนิดขึ้น การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ (Protestant Reformation) คือขบวนการการปฏิรูปศาสนา เริ่มโดย มาร์ติน ลูเธอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1517 เพื่อแก้ไขความเสื่อมโทรมของคริสตจักรโรมันคาทอลิกและสถาบันสันตะปาปา เนื่องจากประชาชนเกิดความไม่พอใจที่พระและบาทหลวงมีความเป็นอยู่อย่างหรูหราและฟุ่มเฟือย ทั้งยังเก็บเรียกเก็บภาษีบำรุงศาสนาสูงขึ้น รวมถึงการซื้อขายตำแหน่งของพวกบาทหลวง มีการขายใบไถ่บาปและการบูชาเรลิก 


ลูเธอร์จึงเขียนข้อประท้วง 95 ข้อ แล้วนำไปตอกติดไว้ที่ประตูโบสถ์ของมหาวิทยาลัย Wittleberg คำประท้วงนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง ต่อมาสันตะปาปาพยายามเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยให้จักรพรรดิชาร์ลที่ 5 เรียกประชุมที่สภาเมืองวอร์ม คริสตจักรโรมต้องการให้ลูเธอร์ยกเลิกความคิดและการสอนที่โต้แย้งกับคริสตจักรโรมเพื่อให้เรื่องจบลง แต่ลูเธอร์ปฏิเสธคำเสนอนั้น ด้วยเหตุนี้เขาจึงโดนขับไล่ออกจากศาสนา แต่เจ้าผู้ครองแคว้นแซกโซนีได้ให้ความคุ้มครองไว้ และได้ให้เขาแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเยอรมัน ทำให้ความรู้ทางศาสนาได้แพร่หลายออกไปมากขึ้น


การปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์ เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เสร็จสิ้นลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย ค.ศ. 1648 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กระแสใหญ่ๆ คือ เกิดการปฏิรูปศาสนาไปทั่วยุโรปโดยแบ่งแยกนิกายออกเป็น นิกายโปรเตสแตนต์และโรมันคาทอลิก และการปฏิรูปภายใน ที่แก้ไขความเสื่อมโทรมของศาสนาและสถาบันสันตะปาปา เพื่อต่อสู้ไม่ให้ชาวยุโรปหันไปนิยมนิกายโปรเตสแตนต์ ที่เกิดขึ้นใหม่โดยการปฏิรูปนั้นเริ่มต้นจากหลายๆ ทาง


แม้การปฏิรูปศาสนาที่เริ่มต้นโดย มาร์ติน ลูเธอร์ นั้นได้แพร่ออกไปทั่วยุโรปในสวิสเซอร์แลนด์ แต่ต่อมาได้มีการปฏิรูปศาสนาให้เหมาะสมกับถิ่นฐานและประวัติศาสตร์ของตนเช่นกัน ทำให้เกิดความหลากหลายทางคณะและนิกายขึ้น โดยเฉพาะในยุโรปตะวันตก ต่อมาก็ในสหรัฐอเมริกา เช่น คณะเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) โดยการนำของ John Calvin ในสวิตเซอร์แลนด์และแบ๊บติสต์ (Baptist) เกิดขึ้นในอังกฤษ เมื่อเวลาผ่านไปได้เกิดคณะและนิกายต่างๆ เกิดขึ้นอีกมากมายและได้ขยายออกไปทั่วทุกมุมโลก

 

ที่มา : หมาป่าเดียวดาย (The Lone Wolf)

เรื่อง : พัทธนันท์ หงษ์วานิช

Top