วันออกพรรษา 2 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

วันออกพรรษา 2 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

วันออกพรรษาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นวันที่ชาวพุทธนิยมร่วมกัน “ตักบาตรเทโว” โดยอาหารที่นิยมนำไปใส่บาตรคือ ข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยน ซึ่งวันออกพรรษาคือ วันที่มีการพ้นกำหนดระยะเวลาการเข้าพรรษาครบสามเดือน แล้วไม่มีการกล่าวอธิษฐานเหมือนเข้าพรรษา เมื่อครบสามเดือนเป็นอันออกพรรษา พระวินัยกำหนดให้ผู้อยู่จำพรรษาทำการปวารณากันก่อนที่จะแยกย้าย “วันมหาปวารณา” 

คำว่า “ปวารณา” แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ 
 
ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาที่นิยมปฏิบัติอยู่ 2 อย่าง คือ 
1) ประเพณีตักบาตรเทโว หรือชื่อเต็มตามคำพระว่า “เทโวโรหณะ” แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก 
2) ประเพณีเทศน์มหาชาติ นิยมทำกันหลังวันออกพรรษาโดยพ้นหน้ากฐินไปแล้ว ซึ่งกฐินจะทำกัน 1 เดือนหลังออกพรรษาและร่วมกันทอดกฐิน
 
ดังนั้นในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนควรถือปฏิบัติสืบทอดประเพณีนิยม ด้วยการไปวัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกและร่วมกันตักบาตรเทโว 
 
เรื่อง : มณฐิชา อาภา

Top