วันผู้สูงอายุสากล

วันผู้สูงอายุสากล

 

 

1 ตุลาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” ผู้สูงอายุในวัยนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม ดังนั้นการได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ดังกล่าวก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น

 

การเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ความสูงวัย ทำได้โดยการทำสิ่งดีๆ ให้กับตนเอง และมีเป้าหมายในชีวิต ดูแลเรื่องอาหาร สร้างสุขภาพกายใจให้สดชื่น การสร้างเสริมทักษะให้คนสูงวัย ช่วยลดภาวะเครียดในวัยชราได้ เช่น การเล่นโยคะ การออกกำลังกายแบบเบาๆ การฟังเพลงผ่อนคลาย และสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ โดยใช้ประสบการณ์หรือศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนยังมีคุณค่า สามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้

 

ผู้สูงอายุส่วนมากต้องการดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งบุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดมีส่วนสำคัญมากในการช่วย ให้ท่านปรับตัวได้อย่างมีความสุข เราควรที่จะหาเวลามาทำกิจกรรมและสร้างความสุขร่วมกัน เพื่อไม่ให้ เวลาที่ผ่านไปมันสูญเปล่า และสุดท้ายแน่นอนว่าเราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงวัยสูงอายุได้ ดังนั้น เราควรทำความเข้าใจและยอมรับมัน เพื่อให้การใช้ชีวิตในวัยนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

 

Top