วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

“ครู” คือผู้อบรมสอนสั่ง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทั้งยังรวมไปถึงการแนะแนวทางในอนาคตให้แก่ศิษย์ มุ่งสร้างสรรค์ให้เป็นคนดีของสังคม
นิยามคาว่า “ครูที่ดี” ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บ้างก็ว่า ต้องรักการสอน เมตตาศิษย์ สอนให้เข้าใจได้ง่าย ทว่าสิ่งหนึ่งที่เหล่าศิษย์ล้วนอยากให้อาจารย์มี คือการรับฟังคาอธิบายและการโต้แย้งของศิษย์ เข้าใจความแตกต่างของศิษย์แต่ละคน ทั้งตัวตนและศักยภาพ ชี้ให้เห็นถึงความสามารถ ส่งเสริมให้ศิษย์พัฒนาความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นครูตามคานิยามแบบใด เมื่อครูเป็นครูที่ดีได้ สิ่งที่ตามมา คือความเคารพนับถือจากใจของบรรดาลูกศิษย์
อาชีพครู เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน การเป็นครูโดยอาชีพนั้นน่ายกย่อง แต่การเป็นครูโดยจิตวิญญาณนั้นน่ายกย่องกว่า คาว่า “ครู” ไม่ได้หมายถึงเพียงอาชีพเสมอไป บางครั้งอาจหมายถึงพ่อแม่ หนังสือ ประสบการณ์หรือผู้คน หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดซึ่งความรู้ที่มีให้แก่กัน ย่อมสามารถเรียกว่า “ครู” ได้เช่นกัน

Top