RESTROOM Magazine Vol.13 (EQUALITY)

RESTROOM Magazine Vol.13 (EQUALITY)

สวัสดีผู้อ่านนิตยสาร Restroom ที่รักและยังคงติดตามผลงานของเรา มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลากว่า 13 ปี จวบจนวันนี้ นิตยสาร Restroom ได้เดินทางมาจนถึงฉบับที่ 13 ดิฉันและผู้จัดทําได้เห็นว่ามีผู้อ่านให้ความสนใจ และให้การตอบรับนิตยสารของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ดิฉันรู้สึกขอบคุณผู้อ่านทุก ท่านที่เป็นกําลังใจให้กับนิตยสาร Restroom เสมอมา และในปี 2020 นี้พวก เราได้จัดทํานิตยสาร Restroom ในหัวข้อ “Equality”
คําว่า Equality หมายถึง ความเท่าเทียม และยังแฝงไปด้วยคําว่า Equal แสดงถึงสัญญะความหมายของเครื่องหมายเท่ากับ เชื่อมถึงความ “เท่ากัน เท่ากับ เท่าเทียม” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของนิตยสารเล่มนี้
ในสังคมปัจจุบัน มีผู้คนจํานวนมากที่ไม่ได้รับการปฏิบัติและแก้ปัญหา อย่างเท่าเทียมกัน นิตยสาร Restroom ฉบับนี้จึงมีความต้องการนําเสนอเนื้อหา และประเด็นต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Equality เท่ากัน เท่ากับ เท่าเทียม” โดย ในมุมมองของบุคคลทั่วไปที่ถูกความไม่เท่าเทียมกดทับ และกัดกินภายในชีวิต ประจําวันจนกลายเป็นเรื่องปกติหยั่งรากลึกลงไปในสังคม เพื่อหวังเป็นส่วน หนึ่งในการแสดงความเท่าเทียมในสังคมไทย
ชีวาพร สุทธิศาสตร์ (บรรณาธิการบริหาร)

ก้าวเข้าสู่ 13 ปีแห่งการถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายบนโลกของ นิตยสาร Restroom ที่ได้ค้นหาและบอกเล่าความเป็นไปของทุกชีวิตผ่านการนํา เสนอที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่องธรรมชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม รวมถึงเรื่องเพศ ซึ่งทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองร้อยเรียงเพื่อมอบความรู้ ความเข้าใจ และสะท้อน มุมมองของสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีต
โดยในปี 2020 ประเด็นความเท่าเทียมในด้านต่างๆ ถูกหยิบยกขึ้น มากล่าวถึงอย่างมากมาย ทั้งเรื่องของความเท่าเทียมทางด้านชนชั้น การศึกษา ความเป็นอยู่ รวมถึงเรื่องครอบครัวที่ยังมีจุดด่างพร้อยของมนุษย์ที่เว้นช่องว่าง ก่อเกิดเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ยังไม่ถูกขุดขึ้นมาตีแผ่ในสังคม ซึ่งในอดีตเคย ถูกทําให้หมดความสําคัญเนื่องด้วยผู้คนขาดความตระหนักรู้ เราจึงอยากบอก กล่าวเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้คนหันมาสนใจ และเล็งเห็นความสําคัญ ของความเท่าเทียมให้มากขึ้น
เท่ากัน เท่ากับ เท่าเทียม คือ คอนเซ็ปต์ที่ผ่านการระดมความคิด ออกมาเพื่อสื่อสารต่อผู้อ่านว่า ความเท่าเทียมนั้นคือการที่คนทุกคนมีความเท่า กันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะแตกต่างกันเท่าใดแต่ทุกชีวิตที่ดําเนินอยู่บนโลกย่อม เท่าเทียมกันทั้งสิ้น
กุลชาต เจริญศิริ (บรรณาธิการ)


Top