Bluedyguard ลดการขับรถย้อนศร จากเดิม 40% เหลือ 14%

Bluedyguard ลดการขับรถย้อนศร จากเดิม 40% เหลือ 14%

จุดเสี่ยงอันตรายที่พบการย้อนศรมากที่สุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ถนนบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ แม้จะมีที่กั้นทางเดินรถแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขับรถย้อนศรได้ โดยมียอดคนย้อนศรคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากหากเทียบกับจำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการเปิดโครงการ Bluedyguard ย้อนศรใครไม่เห็นแต่บลูดี้เห็นเด้อขึ้น ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้ลดการขับรถย้อนศรเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับขี่ที่ดี โดยนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ที่จัดร่วมกับโครงการของ Toyota ในชื่อโครงการ “ถนนสีขาว” ตัวน้องบลูดี้นั้นเป็นมาสคอตของโครงการนี้ และยังเป็นสื่อกลางที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่กับความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต โดยการใช้ facebook fanpages ให้เกิดประโยชน์
      หลังจากเริ่มโครงการดังกล่าว ได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจโดยน้องบลูดี้ จุดที่มีการย้อนศรมากที่สุด ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งก็คือบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นพบว่ามีการย้อนศรลดลง หลังการดำเนินโครงการรงณรงค์เพียงระยะเวลาเพียง 1 เดือน จากเดิมที่มีการพบเห็นคนขับย้อนศร ร้อยละ 40 ตอนนี้เหลือเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น

Top