ตลาดน้อยโดมหนึ่งโฉมใหม่ พร้อม 1 มี.ค 65

ตลาดน้อยโดมหนึ่งโฉมใหม่ พร้อม 1 มี.ค 65

ตลาดน้อยโดมหนึ่งโฉมใหม่ พร้อม 1 มี.ค 65

 

        หัวหน้างานกลุ่มจัดหารายได้และผลประโยชน์ มมส. แจง ขณะนี้โรงอาหารตลาดน้อยโดมหนึ่ง ยังไม่พร้อมใช้งาน คาดว่าจะส่งมอบกลางเดือนกุมภาพันธ์ และเปิดให้ใช้บริการได้ภายในวันที่หนึ่ง มีนาคม 2565 ด้านผู้ประกอบการและนิสิตคาดหวังว่า จะมีการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายปรับปรุงโรงอาหาร ตลาดน้อยโดมหนึ่ง เพื่อยกระดับโรงอาหารให้มีมาตรฐานด้านการจัดการและการดูแลที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น   จากการสัมภาษณ์ นางสาวเกศรา วังหน้า หัวหน้างานกลุ่มจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ ชี้แจงว่า ขณะนี้โรงอาหารยังไม่พร้อมให้บริการ เนื่องจากเป็นการขยายสัญญาของผู้รับเหมาที่อยู่ในขั้นตอน ทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ คาดว่าจะส่งมอบได้กลางเดือนกุมภาพันธ์และเปิดให้เข้าใช้บริการได้ภาย ในวันที่ 1 มีนาคม 2565  ซึ่งจะมีการจัดสรรพื้นที่ภายในโดมหนึ่งรูปแบบใหม่ โดยจะมีการแยกโซนพื้นที่ ตามประเภทอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

        นางสาวเกศรา ยังได้กล่าวถึงบริเวณด้านหลังโดมสองว่า ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้ สำหรับผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการประมาณ 20 ล็อก และงดเว้น ค่าเช่าให้ตามกฎหมาย โดยจะเริ่มดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2565  สำหรับพื้นที่ส่วนหนึ่งจะทำเป็น ลานจอดรถ ซึ่งต้องรอนโยบายการออกแบบผังพื้นที่อีกครั้ง 

        นอกจากนี้ หัวหน้างานกลุ่มจัดหารายได้และผลประโยชน์ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า บริเวณ ลาดจอดรถด้านหน้าโดมหนึ่ง มีนโยบายที่จะปรับมาตรฐานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต ส่วนหนึ่งอาจ เป็นมุมนั่งพักผ่อนที่มีอินเทอร์เน็ตบริการให้กับนิสิต พร้อมทั้งอาจให้ผู้ประกอบการภายนอก เข้ามายื่นขอใช้พื้นที่และยื่นวัตถุประสงค์ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีไป เพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด

        ด้านผู้ประกอบการ มีความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงอาหารตลาดน้อยโดมหนึ่งว่า พื้นที่จะสะอาดน่าใช้บริการ ลูกค้าเพิ่มขึ้น และอยากให้ดำเนินการปรังปรุงโรงอาหารให้เสร็จโดยเร็ว เนื่องจากการย้ายมาขายอาหารบริเวณหลังโดมสองทำให้รายได้ลดลง อีกทั้งตอนกลางคืนบริเวณที่นั่งจะมืด เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ นิสิตจึงเลือกไปนั่งที่โดมสองแทน

 

        ด้านนิสิต มีความคาดหวังว่าพื้นที่บริเวณโดมหนึ่ง จะมีการปรับปรุงในส่วนของท่อระบายน้ำเพราะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเวลาไปใช้บริการและอยากให้เปิดพัดลมในโรงอาหาร เนื่องจากเวลากลางวันมีอากาศร้อน ในส่วนของการจัดการพื้นที่จะเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดความแออัดจากโรงอาหารโดมสองอีกทั้งยังเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต หรือผู้ที่มาใช้บริการในช่วงฤดูฝน

 

 

Top