ประกาศเปิดเรียนตามปกติ ยกเว้น! พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม, รร.สาธิตมมส. ฝ่ายมัธยม และรร.ท่าขอนยางพิทยาคม ให้เปิดเรียนเฉพาะชั้นม.3 และ ม.6

ประกาศเปิดเรียนตามปกติ ยกเว้น! พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม, รร.สาธิตมมส. ฝ่ายมัธยม และรร.ท่าขอนยางพิทยาคม ให้เปิดเรียนเฉพาะชั้นม.3 และ ม.6

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์บัญชาการโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.มงคลชัย สมอุดร  ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่7/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) และได้ออกประกาศมาตรการควบคุมโรค ฉบับที่7/2564  มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคมพ.ศ. 2564

 

ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง และในเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามสามารถใช้อาคารและสถานที่ จัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมได้ตามปกติ โดยจัดตามความเหมาะสมและความพร้อม ยกเว้นโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ให้เปิดการเรียนการสอนได้เฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ6 เท่านั้น โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

 

ขอบคุณข้อมูล : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

Top