สารคามขุดบ่อบาดาล เตรียมรับมือภัยแล้ง

สารคามขุดบ่อบาดาล เตรียมรับมือภัยแล้ง

สารคามเตรียมรับมือภัยแล้ง ขุดบ่อบาดาล 85 บ่อ และผันน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงมาสนับสนุนน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค
      เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติภัยแล้งทั่วประเทศ รวม 16 จังหวัด โดยหนึ่งในนั้นมีจังหวัดมหาสารคาม
      ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ทางจังหวัดมีการเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการประสานกับทางชลประทานเพิ่มน้ำในลำน้ำชี โดยผันน้ำจากเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นำมาสนับสนุนน้ำในประปาเมืองสารคาม แทนการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ รณรงค์ให้ประหยัดน้ำ รวมทั้งการเจาะบ่อบาดาลใน 7 อำเภอ รวม 85 บ่อ
      ปัจจุบันน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณ 437 ลูกบาศก์เซนติเมตร คิดเป็น 18% ของระดับน้ำเก็บกัก (รนก.) ซึ่งสามารถใช้ได้จริงเพียง -144 ลูกบาศก์เซนติเมตร คิดเป็น -6% รนก. ชี้ให้เห็นว่าปริมาณน้ำอยู่ในขั้นวิกฤติ
      ทั้งนี้การแก้ปัญหาภัยแล้งดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้น สำหรับการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำระยะยาวของจังหวัดมหาสารคาม จะต้องมีแก้มลิงขนาดใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำ เมื่อเรามีแก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ใช้จะทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี

Top