10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน

ความเสมอภาค = ความเท่าเทียม เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยและได้กลายเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หลายประเทศตอนนี้ก็มีการใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศของตน           เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการบริหารประเทศ อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงคำนึงถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  แบบสากลและเมื่อมีสิ่งนั้นอยู่ก็จะทำให้การใช้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างสันติสุขนั่นเอง มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน นับถือศาสนาอะไร มีสีผิวอะไร เพศอะไร    ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่ต่างกัน

10 ธันวาคม นอกจะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็น “วันสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ได้รับผลกระทบทั้งสภาวะทางกายและทางจิตใจ เมื่อตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามที่มีทั้งความรุนแรง โหดร้ายทารุณ การสูญเสียที่ไม่อาจหวนคืนกลับมาได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้หลายประเทศได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่มากเกินจะควบคุม ทำให้กำเนิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผลักดันผู้คนโดยรอบ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความเป็นมนุษย์ จนทำให้นำไปสู่การจัดตั้ง องค์การสหประชาชาติ ที่เป็นตัวกลางคุ้มครองดูแลมวลมนุษย์ทุกคนบนโลก

ต่อมาทางองค์การสหประชาชาติ ได้มีมติรับรอง ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 และได้มีมติประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

เป็นวันสำคัญที่ทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตที่เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมให้โลกเป็นสังคมที่มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุข 

เมื่อมนุษย์เกิดมาบนโลกนี้แล้ว ทุกคนล้วนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการที่ทุกคนต้องรู้จักเคารพและให้เกียรติการกระทำของผู้อื่น ทั้งการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น การแต่งตัว ศาสนา หรือแม้แต่ความรัก เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีติดตัวตั้งแต่เกิด ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้อื่นจึงความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

มนุษย์ที่เกิดการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นก็จะสามารถเข้าใจคำพูดที่ว่า “ไม่ว่าเพศไหนก็มีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน” ไปด้วย เพราะเมื่อเกิดมาแล้ว ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา สีผิวหรือเพศใดก็ตาม ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก เพียงเพราะแตกต่างจากคนอื่น รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ ซึ่งพวกเขาก็มีสิทธิในการใช้ชีวิตที่เท่าเทียมกันกับทุกคนทั่วโลก

LGBTQ+ เป็นคำที่หมายถึงกลุ่มเพศทางเลือกหรือ “กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” แม้คำเรียกที่หลากหลายจะกดดันหรือลดทอนตัวบุคคลนั้น แต่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากกว่าทุกคนไม่ควรมีใครถูกลดทอนจากสิ่งที่ตัวเองเป็น เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเหมือน ๆ กัน ทุกคนที่ถึงแม้จะแปลกแยกแต่พวกเขาก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้รังสรรค์สิ่งมีชีวิตที่มีความหลายและสวยงามในแบบที่พวกเขาควรจะเป็น การที่ได้ทำความเข้าใจพวกเขาทีละนิดอาจจะทำให้เราได้รับรู้ถึงสิ่งที่ไม่เคยได้รับรู้ก็ได้

          ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้ทุกคนค่อย ๆ เรียนรู้และทำความเข้าใจที่จะเคารพสิทธิของบุคคลอื่น เพราะภายใต้โลกที่แสนกว้างใหญ่นี้ ความรักของทุกคนจะต้องเติบโตและเบ่งบานเหมือนดอกไม้ที่ต้องการแสงอาทิตย์ที่ไม่ถูกจำกัดเพียงแค่คุณแปลกแยกหรือแตกต่างจากคนอื่นบนโลกนี้ เพราะว่า “ความรักที่สวยงาม มันไม่จำกัดเพศ” แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกยังไงล่ะ :)

Top