วันคนพิการสากล

วันคนพิการสากล

คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ต่างก็เป็นหนึ่งในคนพิการที่เราควรตระหนักรู้ ทำความเข้าใจ ให้โอกาส ยอมรับ และให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้พิการต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าที่ใดก็ตาม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปกติสุข ในวันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศให้เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ จึงได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิกโดยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ วันคนพิการสากลมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการ และระดมการสนับสนุนแก่คนพิการเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ นอกจากนี้ก็ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากการสำรวจทางสถิติขององค์การสหประชาชาติ พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกนั้นมีจำนวนประชากรที่เป็นบุคคลพิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากปัญหาของความยากจน นอกจากนั้นก็เกิดจากความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุและผลของสงคราม และด้วยความพิการทุพพลภาพนี้เองที่เริ่มแพร่มากขึ้นทุกขณะ ทางองค์การสหประชาชาติจึงเร่งตระหนักที่หาทางแก้ไขป้องกันโดยเร็ว เพื่อที่จะลดจำนวนของผู้พิการลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยทางคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกก็ได้มีแนวนโยบายที่จะเร่งผลักดัน และส่งเสริมคนพิการให้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชาติ ตั้งคณะกรรมการประสานงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการและองค์การต่าง ๆ ที่จะร่วมมือสร้างชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนเร่งพัฒนาส่งเสริมให้คนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ได้รับการฟื้นฟูบำบัดรักษา การศึกษา การฝึกฝีมือและอาชีพ หรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทั้งทางการกีฬา วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม

นอกจากงานในด้านสังคมแล้ว ในด้านอาชีพก็เช่นกัน นานาประชาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพของคนพิการด้วย เพื่อให้คนพิการได้นำเงินมาจุนเจือตนเองและครอบครัว จึงได้สนับสนุนคนพิการในด้านต่าง ๆ เช่น งานหัตถกรรม ขายล๊อตเตอรี่ พนักงานรับโทรศัพท์ เป็นต้น งานช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างกระจก เป็นต้น ทำให้คนพิการได้มีโอกาสประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้มากขึ้น

ทางด้านกีฬาก็ได้มีการส่งเสริมและให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถ ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ระดับโลกตามลำดับ ซึ่งนานาประชาชาติได้ให้โอกาสในด้านกีฬาต่าง ๆ เช่น การจัดงานแข่งขันเฟสปิกเกมส์ การว่ายน้ำคนพิการ วิ่งมาราธอนคนพิการ

การใส่ใจดูแลผู้พิการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต้องคอยสอดส่องดูแลช่วยกัน หรือช่วยแนะนำให้คนพิการดูแลตนเองในเรื่องที่สามารถทำได้ คอยสังเกตอาการกำเริบ และอย่าให้ความคาดหวังกับคนพิการจนเกินความสามารถที่จะทำได้ 

Top