ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

      พระอธิการสุเนตร ก่อตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านลาดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในช่วงแรกยังไม่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชน จึงใช้กลยุทธ์โดยการแจกเบี้ยผักให้กับชาวบ้านในวันสำคัญทางศาสนา และแจกไก่พันธุ์ให้กับเด็ก ๆ ที่ไปเรียนพิเศษในช่วงวันหยุด ทำให้คนในชุมชนเห็นประโยชน์และหันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นในชุมชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

      ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดตั้งขึ้นในปี 2557 โดยพระอธิการสุเนตร กันตวีโร  เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ขึ้นมา ก่อนที่จะจัดตั้งศูนย์นี้มีการประชุมกันระหว่างทางพระอธิการสุเนตร กันตวีโรกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการภายในชุมชนเรื่องที่ดินที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านในการใช้พื้นที่ทำและจัดตั้งศูนย์ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธและมีชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยที่จะจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขึ้น ดังนั้นจึงทำให้พระอธิการสุเนตร กันตวีโร ได้เสนอที่ดินของแม่ของพระอาจารย์เอง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

 

      เริ่มแรกมีการทำแปลงปลูกผักก่อน โดยเริ่มทำแปลงผักในปี 2554 ผักที่ใช้ปลูกคือ ผักบุ้ง เพราะผักบุ้งให้ผลผลิตเร็ว โดยผู้ดำเนินงานในการปรับปรุงพื้นที่ครั้งนี้คือ สามเณรที่บวชในช่วงฤดูร้อน ร่วมกับเด็ก ๆ ในชุมชน และแบ่งเวรกันในการดูแลแปลงผัก และรดน้ำผักเช้า-เย็น แต่ชาวบ้านในชุมชนก็ยังมีความคิดที่ว่าการทำเกษตรมันเหนื่อย เห็นผลได้ช้า การซื้อตามท้องตลาดมันสะดวกกว่า จึงยังไม่ได้รับความสนใจในตอนแรก

      แต่อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์จึงใช้กลยุทธ์เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วย คือ การเพาะเบี้ยผักแจกให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนการสอนพิเศษในช่วงวันหยุด โดยตั้งเงื่อนไขให้กับเด็ก ๆ ที่มาเรียนว่า หากใครมาตลอดจะได้ไก่พันธุ์คนละ 2 ตัว จึงทำให้เด็ก ๆ มาเรียนตลอด  และในทุก ๆ ปีจะมีการขยายพื้นที่ในการทำเกษตรเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายแปลงปลูกผัก และการขุดบ่อเลี้ยงปลา นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ เป็ด หมูป่า ปลา กุ้ง และหนู ซึ่งผลผลิตบางส่วนที่ได้จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ทำอาหารเวลามีงาน หรือเทศกาลต่าง ๆ และมีการจำหน่ายให้กับชาวบ้านที่สนใจด้วย

      ด้วยความที่ชาวบ้านได้เห็นผลผลิต และประโยชน์ที่ได้จากการทำเกษตรแบบผสมผสาน จึงทำให้คนในชุมชนหันมาสนใจการทำการเกษตรมากยิ่งขึ้น กลุ่มวัยรุ่น หรือเด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานก็ได้ฝึกวินัยในตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 

      ในปัจจุบัน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านลาด เป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งในเรื่องการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ โดยจะมีฐานต่าง ๆ ให้ศึกษา เช่น ฐานปลูกผัก ฐานเลี้ยงปลา ฐานเลี้ยงไก่ ฐานเลี้ยงเป็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดให้ชาวบ้านในชุมชนนำผลิตจากการเพาะปลูกมาขาย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชุนอีกด้วย

  

  

วีดีโอ Scoop

เนื้อหา/ภาพ: นิสิตสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ #62

Top