มนุษย์...พิษร้ายของโลก

มนุษย์...พิษร้ายของโลก

เหตุที่ต้องหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะโลกของเรากำลังเผชิญกับพิษร้ายที่ตนเองสร้างขึ้น นั่นคือการทำลายระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ มลพิษทางน้ำและอากาศ รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือพิษร้ายที่มนุษย์ทุกคนแพร่กระจายลงสู่พื้นโลก
      ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษ โดยในปี 2562 มีการร้องเรียนในเรื่องของกลิ่นเหม็นจากขยะและอื่นๆ สูงถึง ร้อยละ 43% รองลงมาเป็นเรื่องของฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 30% และเมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของปัญหามลพิษ ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 59% และสถานประกอบการ ร้อยละ 13%
      ในด้านของปริมาณขยะ คนไทยจะทิ้งขยะรวมกันสูงถึง 27.8 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนขยะสะสมสูงถึง 1 ใน 5 ของทั้งประเทศเลยทีเดียว ในทางตรงกันข้ามด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ในส่วนของการรีไซเคิลนั้นยังถือว่าเป็นจุดอ่อนหลักๆ ที่เรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะมีขยะเพียง 5 แสนตันจาก 2 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล ซึ่งส่วนใหญ่ที่ยังเหลือตกค้างเป็นขยะพลาสติก ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ ดังที่เกิดเหตุการณ์เป็นข่าวต่างๆ
      ด้านของป่าไม้ในไทย จากข้อมูลปี 59 - 60 พบว่าผืนป่าในไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกรุกป่า ข้อมูลประกอบล่าสุดเหลือเพียง 102.17 ล้านไร่เท่านั้น โดยภาคเหนือยังคงมีพื้นที่ป่าสูงสุด ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เช่น ตาก ร้อยละ 70.95 ลำปาง ร้อยละ 70.96 ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าลดลงมากที่สุด คือจังหวัดพิจิตร สมุทรสาคร นครพนม สมุทรปราการและมหาสารคาม
      ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพถึงความทรุดโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น ถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักปรับปรุงตนเองแล้วหันมาเป็นมิตรกับธรรมชาติ เชื่อเหลือเกินว่าพิษร้ายที่เราสร้างขึ้นจะค่อยๆ เพิ่มความรุนแรงและก่อเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะโทษใครไปเสียไม่ได้เพราะคนสร้างความเสียหาย ก็คือมนุษย์ที่เป็นพิษร้ายของโลกนั่นเอง

Top