ประกาศ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.


ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาภูมิศาสตร์

-----------------------------------------------------------

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (สอวน.) ได้มอบหมายให้ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการสอบในเขตรับผิดชอบ 20 จังหวัด เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 บัดนี้ การดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บัญชีรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าค่ายเรียงตามเลขประจำตัวผู้สอบจากน้อยไปหามาก จำนวน 37 คน
2. พิมพ์ใบตอบรับ โดยดำเนินการดังนี้
     2.1. เข้าระบบที่เว็บไซต์ http://www.human.msu.ac.th/igeomsu/ สามารถ download พิมพ์ใบตอบรับ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
     2.2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     2.3. แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียนทุกวิชา
3. ส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 2.1 – 2.3 ตามที่อยู่ด้านล่าง
     3.1. สามารถนำส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 4 ห้อง HS 413
     3.2. ทำการ scan เป็นรูปแบบ PDF ส่งทาง E-mail: savittri.s@msu.ac.th
     3.3. ส่งไปรษณีย์ที่ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
     3.4. สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ID Line: IGeoNortheast เบอร์โทรศัพท์ 0973346842 นางสาวรัตติกา พลเรือง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยดูวันส่ง Email และประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากไม่ดำเนินการตอบรับภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าค่าย
4. กำหนดวันเข้าค่ายและการเตรียมของผู้มาเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2560 จะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และการสอบคัดเลือกผู้แทนระดับภูมิภาควันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ได้แก่ ค่าที่พักและค่าอาหาร (สามารถเข้าพักตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561) สำหรับค่าเดินทางเบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด
5. ลักษณะการเข้าค่ายเป็นแบบอยู่ประจำ โดยนักเรียนต้องอยู่ประจำในค่ายครบทั้ง 5 วัน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ต่อไป

เอกสารสำคัญ (ดาวน์โหลด)

  • ดาวน์โหลด   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
  • ดาวน์โหลด   ระเบียบการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.สาขาภูมิศาสตร์ ค่าย 1
  • ดาวน์โหลด   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโอลิมปิกวิชาการระดับภูมิภาค ค่าย 1
  • ดาวน์โหลด   หนังสือตอบรับเข้าค่ายและยินยอมจากผู้ปกครอง
  • ดาวน์โหลด   หนังสือรับทราบระเบียบ และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายอบรม
  • ดาวน์โหลด   ระเบียบ และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 37 คน

Geography Exam

Social Links