ประกาศ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.


ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาภูมิศาสตร์

-----------------------------------------------------------

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (สอวน.) ได้มอบหมายให้ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนในเขตรับผิดชอบ 20 จังหวัด ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บัดนี้การดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยเรียงตามเลขประจำตัวผู้สอบจากน้อยไปหามากจำนวน 37 คน ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวตามประกาศข้อปฏิบัติรายงานตัวโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์


เอกสารสำคัญ (ดาวน์โหลด)

  • ดาวน์โหลด   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
  • ดาวน์โหลด   ระเบียบการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.สาขาภูมิศาสตร์ ค่าย 1
  • ดาวน์โหลด   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโอลิมปิกวิชาการระดับภูมิภาค ค่าย 1
  • ดาวน์โหลด   หนังสือตอบรับเข้าค่ายและยินยอมจากผู้ปกครอง
  • ดาวน์โหลด   หนังสือรับทราบระเบียบ และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายอบรม
  • ดาวน์โหลด   ระเบียบ และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายอบรม
  • ดาวน์โหลด   ใบลาการเข้าค่ายอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 37 คน

Geography Exam

Social Links