ประกาศ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.


ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาภูมิศาสตร์

-----------------------------------------------------------

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.) ได้มอบหมายภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 ท่าน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตามกำหนดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้...


กิจกรรม วันและเวลา หมายเหตุ
ตอบรับเข้าอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 9 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 แนบหลักฐาน
1. สามารถ download ที่เว็บไซต์ http://www.human.msu.ac.th/igeomsu/
2. ใบตอบรับการเข้าค่ายและยินยอมจากผู้ปกครอง
3. หนังสือรับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติ
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนทุกวิชา
รายงานตัวการเข้าภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 18 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง HS 209
อบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 19 – 23 ธันวาคม 2561 ศูนย์ฯ รับผิดชอบจ่ายเฉพาะ
1. ค่าที่พัก วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2561
2. ค่าอาหาร วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ: ค่าเดินทางเบิกจากต้นสังกัด
สอบปฏิบัติภาคสนาม 23 ธันวาคม 2561 ข้อสอบปฏิบัติการหลังภาคสนาม (ข้อสอบอัตนัย)
สอบคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 มกราคม 2562 1. ศูนย์ฯ รับผิดชอบจ่ายเฉพาะ ค่าอาหาร
หมายเหตุ: ค่าเดินทางและค่าที่พักเบิกจากต้นสังกัด
2. สอบปรนัย 40 ข้อ (ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์เทคนิค
3. สอบอัตนัยภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์
ประกาศผลการคัดเลือก 25 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.human.msu.ac.th/igeomsu/

1. ส่งเอกสารทั้งหมดตามตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยยึดวันส่ง Email หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากไม่ดำเนินการตอบรับภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าค่าย
     2.1 สามารถนำส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 4 ห้อง HS 413
     2.2 ทำการ scan เป็นรูปแบบ PDF ส่งทาง E-mail: cherry.mrtech@gmail.com
     2.3 ส่งไปรษณีย์ที่ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
     2.4 สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line: IGeoNortheast เบอร์โทรศัพท์ 063-760-2255 นางสาวเบญจมาศ กางอินเดช
2. ลักษณะการเข้าค่ายเป็นแบบอยู่ประจำ โดยนักเรียนต้องอยู่ประจำในค่ายครบทั้ง 5 วัน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ต่อไป

เอกสารสำคัญ (ดาวน์โหลด)

  • ดาวน์โหลด   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
  • ดาวน์โหลด   ข้อปฎิบัติการรายงานตัวโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์
  • ดาวน์โหลด   ระเบียบการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.สาขาภูมิศาสตร์ ค่าย 1
  • ดาวน์โหลด   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโอลิมปิกวิชาการระดับภูมิภาค ค่าย 1
  • ดาวน์โหลด   ระเบียบ และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายอบรม
  • ดาวน์โหลด   แผนที่ / ติดต่อสอบถาม
  • ดาวน์โหลด   [แบบฟอร์ม] หนังสือตอบรับเข้าค่ายและยินยอมจากผู้ปกครอง
  • ดาวน์โหลด   [แบบฟอร์ม] หนังสือรับทราบระเบียบ และแนวปฏิบัติการเข้าค่ายอบรม
  • ดาวน์โหลด   [แบบฟอร์ม] ใบลาการเข้าค่ายอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 37 คน

Geography Exam

Social Links