ยกเลิกใบสมัครสอบ กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน..


การยกเลิกการสมัครสอบ

กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบได้ กรุณาแจ้งการยกเลิกก่อนวันสอบอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าสมัครสอบ 50% ของค่าสมัคร และกรณีแจ้งยกเลิกในวันสอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบดังกล่าวทั้งหมด

ระบุ...สาเหตุที่ยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทำสถิติ.


กำลังดำเนินการ.....
100% Complete (success)

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน ด้านบน
เพื่อค้นหาใบสมัครสอบ...ไม่พบข้อมูลที่คุณค้นหา อาจเพราะเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน
กรุณาสมัครสอบก่อน...
ลงทะเบียนใบลงสมัครนี้ได้ถูกยกเลิก...ระบบจะหยุดการดำเนินการทุกอย่าง
ถ้าต้องการคืนสภาพการสมัครสอบกรุณาติดต่อผู้จัด
ติดต่อผู้จัด


Geography Exam

Social Links