รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2563

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562
สอบในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลการรับสมัคร

การรับสมัคร / ชำระเงิน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 30 กันยายน 2562 > ชำระค่าสมัครอบรมผ่านธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการ/สถานที่สอบ

อาคารราชนครินทร์ (RN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ http://human.msu.ac.th/igeomsu/

อ่านเพิ่มเติม...

คณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีอายุ 16 – 19 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2547)

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ที่ผู้สมัครสอบ ควรทราบ

สถานที่สอบ อาคารราชนครินทร์ (RN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่)

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เนื้อหาที่สอบ อ้างอิงตามเนื้อหาของหนังสือของมูลนิธิ สอวน. ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค

วันที่ 22 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้สมัครสามารถดูประกาศที่นั่งสอบผ่านเว็บไซต์ พร้อมดาวน์โหลด และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ที่ http://human.msu.ac.th/igeomsu/

ในวันสอบให้นักเรียนนำ บัตรประจำตัวผู้สอบ (จากระบบ พร้อมเซ็นต์ชื่อ) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว + บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 45 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอบ คือ บัตรปรจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สอบ ดินสอ 2B ปากกาน้ำเงิน และยางลบ

ไม่อนุญาต ให้นำกระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือ กระเป๋าดินสอหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ผู้ที่นำเข้าห้องสอบจะถือว่าจงใจทุจริตในการสอบ และทางศูนย์ฯไม่รับฝากของใด ๆ ทั้งสิ้น

เข้าแถวเพื่อเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาที

ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบหากมาสายเกิน 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง HS 413, www.human.msu.ac.th/igeomsu/

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 1 /2563

— ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการอบรม เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก

1. รายงานตัวและปฐมนิเทศการเข้าค่าย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 15.00 – 16.30 น. ...

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 35 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนค่ายที่ 1 ระยะเวลา 5 วัน (วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562)...

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือก

มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเข้าค่ายฝึกอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2 ได้เต็มเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม...

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ายฝึกอบรม

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมค่าย จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และที่พัก...

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ประสานงานประจำศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สมัครสอบ คลิ๊ก...

Geography Exam

Social Links