ข่าว ประกาศ

-

ข่าว ประชาสัมพันธ์

-# คำสั่ง ผู้รับคำสั่ง เมื่อ
1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 572 / 2560 มานิตา 08/09/2560
2 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 583 / 2560 เกียรติศักดิ์ 08/09/2560
3 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 584 / 2560 เกียรติศักดิ์ 08/09/2560
4 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 582 / 2560 กีรติ 08/09/2560
5 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 602 / 2560 อรทัย 08/09/2560
6 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 603 / 2560 วชิราภรณ์ 08/09/2560
7 ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ที่ 598 / 2560 พิมพ์ยุพา 08/09/2560
8 ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ที่ 598 / 2560 กิตติพงษ์ 08/09/2560
9 ให้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 604 / 2560 พงษ์ศักดิ์ 08/09/2560
10 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 614 / 2560 จิระเดช 08/09/2560
11 แก้ไขคำสั่ง ที่ 615 / 2560 วิชยา 08/09/2560
12 แก้ไขคำสั่ง ที่ 615 / 2560 ชาคริยา 08/09/2560
13 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 616 / 2560 ไชยณรงค์ 08/09/2560
14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (โครงการที่คณะฯ ดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ 617 / 2560 อุทุมพร 08/09/2560
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (โครงการที่คณะฯ ดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ 617 / 2560 สายไหม 08/09/2560
  แสดง 15 รายการ