ข่าว ประกาศ

-

ข่าว ประชาสัมพันธ์

-# คำสั่ง ผู้รับคำสั่ง เมื่อ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 อุลัยวรรณ 06/07/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 อุทุมพร 06/07/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 อุดร 06/07/2561
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 อภิราดี 06/07/2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 อนุชิดา 06/07/2561
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 สมนึก 06/07/2561
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 วิรยา 06/07/2561
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 วัลภา 06/07/2561
9 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 วริญญา 06/07/2561
10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 วรากร 06/07/2561
11 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 รัก 06/07/2561
12 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 มุลนี 06/07/2561
13 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 ภาคภูมิ 06/07/2561
14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 เพียรชัย 06/07/2561
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาถ่ายทอดนโยบาย แผนการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 406 / 2561 พวงเพชร 06/07/2561
  แสดง 15 รายการ