ข่าว ประกาศ

-

ข่าว ประชาสัมพันธ์

-# คำสั่ง ผู้รับคำสั่ง เมื่อ
1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและนิสิตไปราชการ ที่ 387 / 2560 สาวิตรี 09/11/2560
2 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 394 / 2560 ภาคภูมิ 09/11/2560
3 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ที่ 395 / 2560 นิตยา 09/11/2560
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ 409 / 2560 อภิราดี 09/11/2560
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ 409 / 2560 ภาคภูมิ 09/11/2560
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ 409 / 2560 เบญจวรรณ 09/11/2560
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ 409 / 2560 นิตยา 09/11/2560
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ 409 / 2560 กีรติ 09/11/2560
9 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ 409 / 2560 กิตติพงษ์ 09/11/2560
10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ที่ 409 / 2560 กนกพร 09/11/2560
11 ให้พนักงานมหาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 408 / 2560 สมนึก 09/11/2560
12 ให้พนักงานมหาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 408 / 2560 รัก 09/11/2560
13 ให้พนักงานมหาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 408 / 2560 ประทวน 09/11/2560
14 ให้พนักงานมหาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 408 / 2560 ชูชาติ 09/11/2560
15 ให้พนักงานมหาลัย และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ 408 / 2560 ชุติพนธ์ 09/11/2560
  แสดง 15 รายการ