หลักสูตร [ระดับปริญญาตรี]  ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ลาว,เขมร,เวียดนาม)