หลักสูตร [ระดับปริญญาเอก]  ปร.ด. ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา (หลักสูตรใหม่)