หลักสูตร [ระดับปริญญาโท]  ศศ.ม. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น