หลักสูตร [ระดับปริญญาตรี]  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)