หลักสูตรอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ เข้าสู่มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานและโอลิมปิก

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560

เกี่ยวกับการอบรม

      มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบมอบหมายให้มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากลไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

      ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มูลนิธิ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรใหม่ให้กับ สพฐ. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาเข้าสู่โอลิมปิกและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 นอกจากนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติ จึงจำเป็นต้องมีการจัดอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐาน

การรับสมัคร / ชำระเงิน

เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 > ชำระค่าสมัครอบรมผ่านธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม...

สถานที่อบรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ระยะเวลาการอบรม

อบรมจำนวน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กันยายน 2560 ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย

อ่านเพิ่มเติม...

คณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นผู้ที่ประสงค์จะสอนสาระทางภูมิศาสตร์และเพิ่มประสบการณ์เการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร สำหรับ ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าการอบรมต้องเข้ารับการอบรมให้ครบทั้ง 3 วัน ตามกำหนดการอบรมและไม่น้อยกว่า 80% ของการอบรมตลอดหลักสูตร

หากผู้เข้าอบรมไม่เข้ารับการอบรมให้ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะถือว่าจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่ครบ และจะไม่ได้รับวุฒิบัตร

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร


เนื้อหาการอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560

เนื้อหากลุ่มที่ 1

ภูมิศาสตร์กายภาพ

 • ภูมิลักษณ์
 • ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
 • ภัยพิบัติ
 • ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เนื้อหากลุ่มที่ 2

ภูมิศาสตร์มนุษย์

 • ภูมิศาสตร์ประชากร
 • ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
 • ภูมิศาสตร์เมือง
 • ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว
 • ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
เนื้อหากลุ่มที่ 3

ภูมิศาสตร์เทคนิค

 • ภูมิสารสนเทศ
 • แผนที่เฉพาะเรื่อง

ค่าลงทะเบียน " 3,500 บาท" ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก

รอบการอบรมวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560 รับจำนวน 60 คนเท่านั้น

กำหนดการเนื้อหาการอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์

— ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 (ห้องที่ 2 จำนวน 30 คน ห้อง HS-210 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. บรรยายการเตรียมความพร้อมสู่สังคมเข้าสู่โอลิมปิก
10.00 - 10.50 น. ภูมิลักษณ์
11.30 - 11.50 น. ภูมิลักษณ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.50 น. ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
14.00 - 14.50 น. ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
15.00 - 15.50 น. ภัยพิบัติ
16.00 - 17.00 น. ภัยพิบัติ

วันที่ 27 กันยายน 2560 (ห้องที่ 1 จำนวน 30 คน ห้อง HS-209 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. บรรยายการเตรียมความพร้อมสู่สังคมเข้าสู่โอลิมปิก
10.00 - 10.50 น. ภูมิศาสตร์ประชากร
11.30 - 11.50 น. ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.50 น. ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
14.00 - 14.50 น. ภูมิศาสตร์เมือง
15.00 - 15.50 น. ภูมิศาสตร์เมือง
16.00 - 17.00 น. ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว

วันที่ 28 กันยายน 2560 (ห้องที่ 2 จำนวน 30 คน ห้อง HS-210 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. บรรยายการเตรียมความพร้อมสู่สังคมเข้าสู่โอลิมปิก
10.00 - 10.50 น. ภูมิศาสตร์ประชากร
11.30 - 11.50 น. ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.50 น. ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
14.00 - 14.50 น. ภูมิศาสตร์เมือง
15.00 - 15.50 น. ภูมิศาสตร์เมือง
16.00 - 17.00 น. ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว

วันที่ 28 กันยายน 2560 (ห้องที่ 1 จำนวน 30 คน ห้อง HS-209 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. บรรยายการเตรียมความพร้อมสู่สังคมเข้าสู่โอลิมปิก
10.00 - 10.50 น. ภูมิลักษณ์
11.30 - 11.50 น. ภูมิลักษณ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.50 น. ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
14.00 - 14.50 น. ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
15.00 - 15.50 น. ภัยพิบัติ
16.00 - 17.00 น. ภัยพิบัติ

วันที่ 29 กันยายน 2560 (ห้องที่ 2 จำนวน 30 คน ห้อง HS-210 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. ภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing และ GPS)
10.00 - 10.50 น. ภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing และ GPS)
11.00 - 11.50 น. แผนที่เฉพาะเรื่อง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.50 น. ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
14.00 - 14.50 น. ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
15.00 - 15.50 น. ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
16.00 - 16.50 น. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

วันที่ 29 กันยายน 2560 (ห้องที่ 1 จำนวน 30 คน ห้อง HS-209 ชั้น 2)

เวลา หัวข้ออบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.50 น. ภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing และ GPS)
10.00 - 10.50 น. ภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing และ GPS)
11.00 - 11.50 น. แผนที่เฉพาะเรื่อง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.50 น. ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
14.00 - 14.50 น. ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
15.00 - 15.50 น. ภูมิศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
16.00 - 16.50 น. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

วิทยากร อบรมตลอดหลักสูตร


ลงทะเบียนอบรม

Geography Training

Social Links