ยกเลิกลงทะเบียน กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน..


การยกเลิกการลงทะเบียน

กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นฯ กรณีแจ้งยกเลิกในวันอบรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนดังกล่าวทั้งหมด

ระบุ...สาเหตุที่ยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทำสถิติ.


กำลังดำเนินการ.....
100% Complete (success)

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน ด้านบน
เพื่อค้นหาใบลงทะเบียน...ไม่พบข้อมูลที่คุณค้นหา อาจเพราะเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน
กรุณาลงทะเบียนก่อน...
ลงทะเบียนใบลงทะเบียนนี้ได้ถูกยกเลิก...ระบบจะหยุดการดำเนินการทุกอย่าง
ถ้าต้องการคืนสภาพการลงทะเบียนกรุณาติดต่อผู้จัด
ติดต่อผู้จัด


Geography Training

Social Links