Faculty of Humanities and Social Sciences

อันดับ โรงเรียน / ผู้ควบคุม / วันที่ลงทะเบียน ดูข้อมูล
1 พุทไธสง (นาย ภาสกร บาลไธสง) เมื่อ : วันที่ 29 สิงหาคม 2560, เวลา 14:04
2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล (นาง รองรัตน์ จันทรสนาม) เมื่อ : วันที่ 29 สิงหาคม 2560, เวลา 12:44
3 สตรีสิริเกศ (นางสาว พรทิพย์ หาวิชิต) เมื่อ : วันที่ 28 สิงหาคม 2560, เวลา 11:45
4 เมืองพลพิทยาคม (นาย สุจินต์ หาญโสภา) เมื่อ : วันที่ 25 สิงหาคม 2560, เวลา 12:22
5 วาปีปทุม (นางสาว มณีรัตน์ บุษผารัตน์) เมื่อ : วันที่ 25 สิงหาคม 2560, เวลา 12:06
6 เขวาไร่ศึกษา (นาง เพ็ญพัตรา ไชยพัง) เมื่อ : วันที่ 24 สิงหาคม 2560, เวลา 10:45
7 โนนสะอาดวิทยา (นางสาว ศิริลาวัลย์ รบไพรินทร์ ศิริวงค์) เมื่อ : วันที่ 23 สิงหาคม 2560, เวลา 19:39
8 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (นาย นิคม งามวิลัย) เมื่อ : วันที่ 23 สิงหาคม 2560, เวลา 15:59
9 ผดุงนารี (นางสาว ปทิตตา อุทัยดา) เมื่อ : วันที่ 21 สิงหาคม 2560, เวลา 12:42
10 บรบือ (นางสาว พยอม แก้วโยธา) เมื่อ : วันที่ 18 สิงหาคม 2560, เวลา 13:18
จำนวนทั้งหมด 10 รายการ

อันดับ โรงเรียน / ผู้ควบคุม / วันที่ลงทะเบียน ดูข้อมูล
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล (นาง รัชนีวรรณ ใจเมือง) เมื่อ : วันที่ 29 สิงหาคม 2560, เวลา 12:56
2 วาปีปทุม (นาง กาญจนา สวนประดิษฐ์) เมื่อ : วันที่ 25 สิงหาคม 2560, เวลา 12:11
3 บรบือ (นางสาว พยอม แก้วโยธา) เมื่อ : วันที่ 24 สิงหาคม 2560, เวลา 11:45
4 เขวาไร่ศึกษา (นาง ชนิศรา ธีรธัญธนัช) เมื่อ : วันที่ 24 สิงหาคม 2560, เวลา 11:08
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ