Faculty of Humanities and Social Sciences

อันดับ โรงเรียน / ผู้ควบคุม / วันที่ลงทะเบียน ดูข้อมูล
1 บุญวัฒนา (นาย ครรชิต ไลยนอก) เมื่อ : วันที่ 12 กันยายน 2561, เวลา 09:36
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร (นาย อรรณพ อันปัญญา) เมื่อ : วันที่ 12 กันยายน 2561, เวลา 07:17
3 คำม่วง (นาย ทำเนียบ คะอังกุ) เมื่อ : วันที่ 11 กันยายน 2561, เวลา 09:35
4 พุทไธสง (นาย ภาสกร บาลไธสง) เมื่อ : วันที่ 11 กันยายน 2561, เวลา 08:59
5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (นาย นิคม งามวิลัย) เมื่อ : วันที่ 6 กันยายน 2561, เวลา 14:15
6 โรงเรียนผดุงนารี (นางสาว ปทิตตา อุทัยดา) เมื่อ : วันที่ 6 กันยายน 2561, เวลา 11:21
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล (นางสาว วินิดา คามจังหาร) เมื่อ : วันที่ 3 กันยายน 2561, เวลา 11:54
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ

อันดับ โรงเรียน / ผู้ควบคุม / วันที่ลงทะเบียน ดูข้อมูล
1 คำม่วง (นาง อรสา ศรีเวียง) เมื่อ : วันที่ 11 กันยายน 2561, เวลา 09:43
2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล (นางสาว นฤมล เภาสระคู) เมื่อ : วันที่ 3 กันยายน 2561, เวลา 11:47
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ