หน้าหลัก

  • SERVER  28.32.4
  • DISK SPACE  78%
  • DATABASE  32.4

สรุปสถิติเอกสารประกอบการสอน

รายวิชาอัพโหลดเอกสารล่าสุด... ดาวน์โหลด
0163130- 1 : Senior Project in Korean Language and | ผู้สอน : อ. กนกกุล มาเวียง 192.15 KB  
22,88
  
0163130- 1 : Senior Project in Korean Language and | ผู้สอน : อ. กนกกุล มาเวียง 928.42 KB  
22,88
  
0163130- 1 : Senior Project in Korean Language and | ผู้สอน : อ. กนกกุล มาเวียง 1.75 MB  
22,88
  
0163131- 1 : Korean Literature Background | ผู้สอน : อ. กนกกุล มาเวียง 2 MB  
22,88
  
0163131- 1 : Korean Literature Background | ผู้สอน : อ. กนกกุล มาเวียง 785.68 KB  
22,88
  
0163131- 1 : Korean Literature Background | ผู้สอน : อ. กนกกุล มาเวียง 942.33 KB  
22,88
  
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก) 70%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์) 35%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 77%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาประวัติศาสตร์) 95%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภูมิศาสตร์) 85%
100
จำนวนรายวิชา 1,020 รายวิชา 
100
จำนวนผู้สอน 146 คน 
100
เอกสารประกอบการสอน 1,070 รายการ 
100
จำนวนภาคการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 

-:: System information ::-

Programming Language “Client” : HTML, CSS3, JavaScript, Ajax, jQuery, Json, XML, Plugin : Bootstrap 3
Programming Language “Server” : PHP (MVC) -- V.5.6.30 & 7.1.1
Database Server : Mysql -- V.5.7.17 | Database Management : PHPmyadmin – V.4.6.6 | Server : 32.4 -- Apache Web Server -- V.2.4.25
Online : 18 April 2017