หน้าหลัก

  • SERVER  28.32.4
  • DISK SPACE  78%
  • DATABASE  32.4

สรุปสถิติเอกสารประกอบการสอน

รายวิชาอัพโหลดเอกสารล่าสุด... ดาวน์โหลด
0196104- 1 : Introduction to Mass Communication | ผู้สอน : อ. พิมประไพ สุภารี 390.79 KB  
22,88
  
0166220- 1 : Art of Copy Editing | ผู้สอน : อ. พิมประไพ สุภารี 350.21 KB  
22,88
  
0166107- 1 : Theories of Communication and Mass | ผู้สอน : อ. พิมประไพ สุภารี 390.79 KB  
22,88
  
0166037- 1 : Analysis of Current Events and | ผู้สอน : อ. พิมประไพ สุภารี 156.26 KB  
22,88
  
0166033- 1 : Writing Miscellaneous Column | ผู้สอน : อ. พิมประไพ สุภารี 6.91 MB  
22,88
  
0166217- 1 : Introduction to News Writing | ผู้สอน : ผศ.ดร. ภาคภูมิ หรรนภา 6.91 MB  
22,88
  
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก) 70%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์) 35%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 77%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาประวัติศาสตร์) 95%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภูมิศาสตร์) 85%
100
จำนวนรายวิชา 1,020 รายวิชา 
100
จำนวนผู้สอน 146 คน 
100
เอกสารประกอบการสอน 1,070 รายการ 
100
จำนวนภาคการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 

-:: System information ::-

Programming Language “Client” : HTML, CSS3, JavaScript, Ajax, jQuery, Json, XML, Plugin : Bootstrap 3
Programming Language “Server” : PHP (MVC) -- V.5.6.30 & 7.1.1
Database Server : Mysql -- V.5.7.17 | Database Management : PHPmyadmin – V.4.6.6 | Server : 32.4 -- Apache Web Server -- V.2.4.25
Online : 18 April 2017